Dansk Brodag 2019

Dansk Brodag 2019

Den 2. april 2019

ODEON

5000 Odense

 

 

 

Kaffe / registrering

 

 

9.30

Velkomst

v/ Vibeke Wegan, Vejdirektoratet

 

 

9.35

Indledning

Dagens indleder:      Johnny Haglund, fotograf
                                    ”Mennesker og broer i hele verden”

 

 

10.20

Præsentation af formiddagens program

Jens Cordius, Ringkøbing-Skjern Kommune og Kasper F. Rasmussen, Jorton A/S

 

 

 

Tema: ”Antikt eller bare gammelt skrammel”

 

 

10.25

Tilstandsvurdering af alkalikiselskadede konstruktioner.
Nyt bilag til Eftersynsmanualen.

I arbejdet frem mod at kunne bestemme en AKR-skadet betons styrkemæssige parametre og vurdere restbæreevne for en konstruktion har Vejdirektoratet og DTU udarbejdet et ny bilag til håndbogen ”Eftersyn af bygværker”. Bilaget giver klare retningslinjer for, hvordan eftersyn af AKR-ramte bygværker gennemføres, således at man på basis af entydige resultater kan fastlægge en videre strategi for bygværket.

v/ Lene Højris Jensen, Vejdirektoratet

 

 

10.45

Forstærkning og reparation af Lindenborg Pæledæk

Ligesom mange af vores broer fra 1960erne og 1970erne er Lindenborg Pæledæk i Nordjylland AKR-skadet i et sådant omfang, at der nu udføres en omfattende renovering efter at bygværket ellers var nedrivningsdømt. Foredraget vil fokusere på bygværkets historik herunder diverse tilstandsundersøgelser, AKR-skader samt princip for forstærkningen. Derudover vil nogle af de udfordringer der optræder i udførelsesfasen pga. krav til et AKR-skadet bygværk blive belyst.

v/ Claus Pedersen, Rambøll og Ditte Elkjær, Sweco

 

 

11.15

Pause

 

11.45

Fortidsminder og Kulturarv

Fredede fortidsminder – herunder fredede broer – langs veje og jernbaner, kan give anledning til mange spørgsmål. Som broforvalter eller bygherrerepræsentant skal man kende sine pligter. Hvorfor skal vi bevare nogle af broerne? Hvad må man i det hele taget, hvis en bro er fredet? Hvem skal man spørge om lov? Og må man fjerne en fredet bro?

v/ Lars Bjarke Christensen, Slots- og Kulturstyrelsen

 

12.10

Renovering af fredet støbejernsbro, Frederiksbroen i Odense

I indlægget redegøres for samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen, udfordringer med udbud af en opgave med mange ubekendte, praktik og udfordringer under udførelsen, herunder arbejde med skrøbeligt støbejern, samt hvordan man spærrer en å og får løst de trafikale udfordringer på åen.

v/ Line Faxøe Enghave Lauridsen, Odense Kommune

 

 

12.35

Afrunding af formiddagen

 

 

12.40

Frokost

 

 

13.50

Præsentation af eftermiddagens program

Gunner Bardtrum, Banedanmark og Rasmus Skifter Nyholm, Rambøll

 

 

13.55

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris

Nordisk Vejforum, Netværk ”Broer og Tunneler” samt IABSE Danmark uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

v/ Asger Knudsen, Nordisk Vejforum, DK

 

 

14.05

Madsnedsundbroen

Per Aarsleff er pt. i gang med etablering af en ny Masnedsundbro samt jernbanedæmning på begge sider af broen i totalentreprise for Banedanmark. Den nye Masnedsundbro er en elementbro støbt i Polen og sejlet til Danmark, hvor den er monteret i løbet af 14 dage med en flydekran. Præsentationen vil komme ind på de udfordringer, der har været med at bygge broen samt de tilstødende jernbaneanlæg.

v/ Uwe Hess, Banedanmark, og Srirengan Thangarajah, Aarsleff

 

 

14.35

Broautoværn

Vejregelgruppen for Udstyr på veje og bygværker har revideret Håndbog for ”Vej- og Broautoværn” i 2018. Kriterier for opsætning og valg af funktionskrav samt beskrivelse i udbudsmateriale er udgangspunktet for den korrekte og gode løsning.

Roller for bygherre, entreprenør og producent i relation til byggevareforordningen skal være på plads for fuldendt dokumentation.

v/ Michael Aakjær, Vejdirektoratet

 

 

14.55

Dybbølsbro – Luftrum bliver til bro

Kapacitetsproblemer på Dybbølsbro i København har medført, at arbejdet med at udfylde luftrummet mellem eksisterende vejbro og eksisterende stibro er igangsat. Udfyldningsbroen består af stålelementer, som monteres på de eksisterende broer. Arbejdet foregår hen over centrale jernbanespor nær Københavns Hovedbanegård og midt i et trafikalt knudepunkt.

Foredraget vil fokusere på baggrunden for projektet, design og fremstilling af stålelementer, montage og trafikale foranstaltninger.

v/ Anne Kongsfelt, Københavns Kommune og Jesper Boilesen, Aarsleff

 

 

15.25

Pause

 

 

15.55

”Byg en bro uden tegninger”

Bygge en bro uden tegninger?   Med baggrund i aktuelt gennemførte projekter præsenteres både de konkrete konstruktioner, tanker bag arbejdsproces og erfaringer indenfor dette nye felt: konstruktion baseret på 3D-model – ”tegningsfri konstruktion”.

v/ Øystein Ulvestad, Sweco, Norge

 

 

16.20

Hålogaland broeventyr ”Fra design til færdiggørelse”

Hålogalandbroen, der blev åbnet ultimo 2018, kaldes ”den smukkeste bro i verden” af lokale beboere og ingeniørvirksomheder verden over. Broen krydser Rombaksfjordens 350 m dybe vand i Narvik kommune. Med en spændvidde på 1145 m reducerer Norges næst længste hængebro afstanden mellem Narvik og Bjervik med 18 km. Hålogalandsprojektet bestående af tunnel, vej og hængebro har kostet ca. 3 mia. NOK og har en samfundsværdi på over 4 mia. NOK - projektet er dermed et af Norges mest samfundsnyttige.

v/ Assad Jamal, COWI

 

 

 

16.45

Diskussion og opsamling på dagen samt afslutning

 

 

16.50

”Gå-hjem”-buffet